Taxatieburo Den Bosch

Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties winkels
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties oude panden
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties kantoorpanden
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties bedrijfspanden
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties nieuwbouw
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties appartementen
Taxatieburo Den Bosch
Onafhankelijk taxatiespecialist zakelijk en particulier vastgoed
Taxaties woningen

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer: Taxatieburo Den Bosch. Opdrachtgever: de wederpartij van Taxatieburo Den Bosch. Courtage: de verschuldigde beloning voor de door Taxatieburo Den Bosch verrichte werkzaamheden. Opdracht tot taxatie: de overeenkomst waarbij Taxatieburo Den Bosch zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verzorgen van een taxatierapport en de opdrachtgever zich verplicht hiervoor de verschuldigde courtage te voldoen.

Bedenktijd voor consumenten
Als u deze overeenkomst met ons sluit, heeft u in bepaalde situaties recht op 14 dagen bedenktijd. Dit geldt alleen als u een consument bent en geen bedrijf.

Geen bedenktijd

Bezoekt u ons op kantoor? En bevestigt of ondertekent u daar deze overeenkomst voor taxatie van een
woning? Dan heeft u geen recht op bedenktijd.

Wel bedenktijd

Bevestigt of ondertekent u de overeenkomst niet bij ons op kantoor? Dan heeft u wel recht op deze
bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u deze overeenkomst hebt bevestigd of ondertekend.

Wanneer kan ik beginnen met de taxatie?

Ik kan pas beginnen met de taxatie na de bedenktijd. Want binnen de bedenktijd kunt u de overeenkomst
nog zonder kosten stoppen. Dat moet u ons dan tijdig schriftelijk of per email laten weten.

Heeft u het taxatierapport toch eerder nodig?

Vaak moet het taxatierapport snel gemaakt worden en is er geen tijd om te wachten. Wij kunnen dan
samen afspreken dat ik toch al meteen start met de taxatie. Wilt u daarna toch binnen de bedenktijd deze
overeenkomst stoppen, dan kan dat. U moet ons dan wel betalen voor het werk dat wij al gedaan hebben.
Als het taxatierapport al klaar is, kan dat betekenen dat u alles moet betalen.

Een en ander afhankelijk van de volgende afspraken:

o U heeft de overeenkomst bij ons op kantoor bevestigd of ondertekend. U heeft daarom geen recht op
bedenktijd.

o U wilt dat ik pas start met deze taxatie na de bedenktijd.

o U wilt dat ik al start met de taxatie terwijl de bedenktijd nog niet afgelopen is. Geeft u tijdens de
bedenktijd aan dat ik met de opdracht moet stoppen? Dan moet u ons betalen voor het werk dat wij al
gedaan hebben. Als het rapport op dat moment al klaar is, kan dat betekenen dat u alles moet betalen.
Daarmee bent u akkoord.

 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Taxatieburo Den Bosch en op door Taxatieburo Den Bosch gesloten overeenkomsten terzake het verrichten van taxaties. Algemene voorwaarden van (potentiële) opdrachtgevers van Taxatieburo Den Bosch zijn niet toepasselijk -ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden -en mogelijke toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Taxatieburo Den Bosch slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Taxatieburo Den Bosch zijn overeengekomen; behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

a) Een opdrachtovereenkomst komt als volgt tot stand, respectievelijk bij;
Bedrijfsmatig vastgoed; indien een ondertekende ontvangen opdrachtovereenkomst opgesteld door Taxatieburo Den Bosch tot dienstverlening door beide partijen is ondertekend en gedateerd.
Bij particulier vastgoed; een door opdrachtgever per e.-mail geretourneerde afspraakbevestiging opgemaakt door Taxatieburo Den Bosch
b) Opdrachtgever verklaart zich te binden tot betaling van de kosten van de taxatie of van de intrekkingskosten art. 4f, ook indien een hypothecaire geldlening of ander taxatiedoel niet tot stand komt. c) Opdrachtnemer is altijd gerechtigd een opdracht te weigeren of (soms in een later stadium) in te trekken indien er gevraagde informatie niet door opdrachtgever wordt verstrekt of om andere redenen. De reden zal duidelijk worden vermeld door opdrachtnemer, er zullen hieruit in de regel geen kosten ontstaan voor opdrachtgever.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden *

a) Woningtaxaties: Tenzij anders is overeengekomen zal de betaling voor woningtaxaties per I deal betalingsverzoek via Taxapi geschieden na de bezichtiging en opmaking van het taxatie rapport vooraf aan de toezending van het rapport (directe betaling). Bedrijfstaxaties: Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere termijn is overeengekomen (inzake een uitgestelde betaling).
b) Mits overeengekomen kunnen uitsluitend niet gevalideerd taxaties, in aanmerking komen voor een langere betalingstermijn dan 14 dagen. De factuur kan echter nimmer betaald worden door of via derden (bijvoorbeeld bij het passeren van de hypotheekakte door de notaris).
c) De uitgestelde betaling heeft een maximum termijn van 2 maanden.
d) Wanneer de factuur niet binnen de afgesproken termijn is betaald, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum of binnen de uitgestelde overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij ná aanmaning per e.-mail en het niet betalen binnen 5 werkdagen ná deze aanmaning, €25,- aanmaningskosten verschuldigd en ook over het achterstallige bedrag, een direct opeisbare rente van 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
e) Alle kosten, die voor Taxatieburo Den Bosch verbonden zijn aan de inning van wat opdrachtgever aan Taxatieburo Den Bosch verschuldigd is, komen voor rekening van opdrachtgever. Eventuele buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de te incasseren hoofdsom met een minimum van € 160,-.
f) Aanvullende (onverwachte) werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief van € 80,-. Van onverwachte werkzaamheden is bijvoorbeeld sprake indien verder kadastraal of titelonderzoek nodig blijkt te zijn, de informatie van de Vereniging van eigenaren bij appartementen niet of niet volledig digitaal is aangeleverd, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of alsnog opgegeven verbouwingen. Deze additionele kosten worden direct vooraf besproken, waarna de opdracht eventueel kan worden ontbonden of ingetrokken. In geval van intrekking of ontbinding van een opdracht, is een courtage verschuldigd van:
– € 80,- indien nog geen bezoek heeft plaatsgevonden exclusief eventueel gemaakte kosten t.g.v. validatie-acceptatie
– € 160,- indien het pand is bezocht en er nog geen taxatierapport is opgemaakt exclusief eventueel gemaakte validatiekosten
– Het volle afgesproken bedrag indien een taxatierapport geheel is opgemaakt

* Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw voor particulieren. Voor commercieel vastgoed en/of een bedrijfsmatige opdracht(gever) gelden bovenstaande tarieven exclusief 21% btw.

Artikel 5 Uitvoeringswijze

a) De verantwoordelijkheid voor de taxatie en het daaruit voortvloeiende rapport berusten volledig bij Taxatieburo Den Bosch tenzij de opdracht is uitbesteed dan berust de verantwoordelijkheid bij de uitvoerende taxateur waaraan is uitbesteed.
b) Voor de taxatie gelden naast de wettelijke regels ook de regels die hieronder staan:
De Europese Taxatiestandaarden van TEGoVA, European Valuation Standards (EVS). Wij
mogen afwijken van deze standaarden. In het taxatierapport staat dan hoe en waarom wij dat doen.

Het
Reglement Gedrags en Beroepsregels NRVT, het Reglement Kamers NRVT en de Praktijkhandreiking
Wonen
van NRVT. Wij mogen hiervan afwijken. In het taxatierapport staat dan hoe en waarom wij dat
doen. Deze vereisten richten zich tot de geregistreerde taxateur die daarvoor onderworpen is aan de tuchtrechtspraak en het doorlopend toezicht van het NRVT.

Verdere uitvoering en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn te vinden in de overeen te komen specifieke opdrachtovereenkomst vanuit het NWWI/Taxapi, zie hier algemeen voorbeeld

c) Taxatieburo Den Bosch garandeert haar opdrachtgever dat de taxatieopdracht voldoet aan de eisen die een geldverstrekker stelt en garandeert haar opdrachtgever dat de geldverstrek­ker het taxatierapport accepteert. Wanneer de op­drachtgever een schriftelijke verklaring, uitgegeven door de geldverstrekker, overlegt aan Taxatieburo Den Bosch, waarin de geldverstrekker stelt dat het rapport niet voldoet aan de door geldverstrekker gestelde richtlijnen, zijnde niet een voorkeursrichtlijn, zal Taxatieburo Den Bosch een hertaxatie uitvoeren conform de richtlijnen die de betreffende geldverstrekker stelt. Deze hertaxatie zal geheel kosteloos worden uitgevoerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

a) Rechtsvorderingen terzake van schade vervallen na 3 maanden na het uitvoeren van de taxatie opdracht.
b) De opdrachtgever vrijwaart Taxatieburo Den Bosch tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van door Taxatieburo Den Bosch, ten behoeve van de door opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat Taxatieburo Den Bosch in verhouding tot de opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de opdrachtgever dient te vergoeden.
c) Indien de opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient hij met deze derden uitdrukkelijk overeen te komen dat Taxatieburo Den Bosch op generlei wijze aansprakelijk is en dat Taxatieburo Den Bosch wordt gevrijwaard van mogelijke aanspraken van deze derden.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a) Klachten en geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Tuchtrechtspraak van het tuchtrechtcollege van het NRVT.

b) Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Taxatieburo Den Bosch is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c) De rechter in de vestigingsplaats van Taxatieburo Den Bosch is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventueel voorkomende geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Taxatieburo Den Bosch het recht om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet voorgeschreven rechter.

Artikel 8 Vindplaats en wijziging voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
b) Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie die gold ten tijde van het aangaan van de overeenkomst

Scroll naar boven